Regulamin płatności

Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości APTISSIMI

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa: zasady korzystania z modułu do przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: www.aptissimi.pl/pl/wspieram oraz prawa i obowiązki Darczyńców i Administratora w związku z korzystaniem z tego modułu.
2. Strona www.aptissimi.pl/pl/wspieram jest prowadzona przez Chrześcijańską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości APTISSIMI(zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie (ul. Szolc-Rogozińskiego 19/81,02-777 Warszawa),
identyfikujące się numerami: NIP: 9512508373, Regon: 387261640, KRS: 0000863233
4. Strona www.aptissimi.pl/pl/wspieram umożliwia:
a. przekazywanie darowizn na działania statutowe Fundacji,
b. subskrypcję do list mailingowych Fundacji.
5. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do przekazywania darowizn zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. Przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie Fundacji www.aptissimi.pl

II. Zasady przekazywania darowizn

8. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za
pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
9. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
a. przelewu elektronicznego;
b. karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
c. przelewu tradycyjnego;
10. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
11. Płatności cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
12. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Darczyńcę kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.
13. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację.
Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 1,6 % wartości Płatności + 0,35 PLN od każdej Płatności.
14. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z członkinią Zarządu Fundacji (kontakt@aptissimi.pl).
15. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić członkini Zarządu Fundacji
16. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
a. pisemnej na adres: PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
b. elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.pl
c. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

III. Subskrypcja do list mailingowych

17. Subskrypcja do listy mailingowej Fundacji (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolna. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Darczyńcę adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe dot. Fundacji
18. Darczyńca zamawiając subskrypcję do Newslettera wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych)
b. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych)
c. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
19. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie
poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

IV. Ochrona danych osobowych

20. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, szczególnie poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących w jaki sposób można zbierać, zarządzać, przechowywać oraz wykorzystywać dane osobowe, wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
21. Administratorem danych osobowych jest Chrześcijańska Fundacja Przedsiębiorczości APTISSIMI (zwaną Administratorem),z siedzibą w Warszawie (ul. Szolc-Rogozińskiego 19/81,02-777 Warszawa),identyfikujące się numerami: NIP: 9512508373, Regon: 387261640, KRS: 0000863233, adres e-mail: kontakt@aptissimi.pl
22. Darczyńca ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, a od 23.06.2021 r. prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
23. Dane udostępnione przez Darczyńcę nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim jedynie w celu realizacji celów statutowych Fundacji. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
24. Dane udostępnione przez Darczyńcę nie będą przekazywane w celach marketingowych podmiotom zewnętrznym.

V. Postanowienia końcowe

25. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca może kierować na adres kontakt@aptissimi.pl
26. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy.
Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja  deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
27. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

DZIĘKUJEMY!

Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne!

BNP PARIBAS 80 1600 1417 1867 9252 1000 0001

Dołącz do APTISSIMI!

Bądź z nami na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter.

.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

kontakt@aptissimi.pl

602 206 524

Adres biura:
Ul. Plantowa 5,
05-830 Nadarzyn

APTISSIMI
Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP: 9512508373
Regon: 387261640
KRS: 0000863233

Siedziba:
ul. Szolc-Rogozińskiego 19/81,
02-777 Warszawa