Fundacja

Poznaj nasze cele statutowe

Główne cele statutowe Fundacji:

 1. Promowanie chrześcijańskich wartości w środowisku biznesowym
 2. Wspieranie przedsiębiorców i liderów w rozwoju profesjonalnych kompetencji biznesowych w oparciu o fundament wartości chrześcijańskich
 3. Rozwijanie i promowanie najwyższej jakości przywództwa w biznesie zgodnego z duchem przywództwa służebnego
 4. Budowanie i integrowanie społeczności i wspólnoty przedsiębiorców działających w oparciu o wartości chrześcijańskie
 5. Odkrywanie oraz rozwijania potencjału i talentów człowieka
 6. Wspieranie rozwoju człowieka w wymiarze osobistym, zawodowym i duchowym.

 

 

 

STATUT

 

 

CHRZEŚCIJAŃSKiEJ FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

APTISSIMI

 

 

 

 

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości APTISSIMI, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez:

Dagmarę Barbarę Konarską i
Ireneusza Konarskiego,
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie przed notariusz Martą Janik-Bończak w dniu 06.08.2020 roku, repertorium A nr 4224/2020

 

 § 2

 

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, pieczęci i symboli.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. Rozwoju.
 7. Fundacja posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 3

 

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, dyplomy, nagrody, wyróżnienia, certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 4

 

Fundacja została powołana do realizowania poniższych celów:

 1. Promowania chrześcijańskich wartości w środowisku biznesowym;
 2. Wspierania przedsiębiorców i liderów w rozwoju profesjonalnych kompetencji biznesowych w oparciu o fundament wartości chrześcijańskich;
 3. Rozwijanie i promowanie najwyższej jakości przywództwa w biznesie zgodnego z duchem przywództwa służebnego;
 4. Budowania i integrowanie społeczności i wspólnoty przedsiębiorców działających w oparciu o wartości chrześcijańskie;
 5. Odkrywania oraz rozwijania potencjału i talentów człowieka;
 6. Wspierania rozwoju człowieka w wymiarze osobistym, zawodowym i duchowym;
 7. Dostarczanie profesjonalnej wiedzy i wsparcia rozwoju kompetencji dla startujących przedsiębiorców i menadżerów oraz planujących rozpoczęcie działalności;
 8. Promocji przedsiębiorczości wśród kobiet, kreowania postaw zwiększających udział kobiet w biznesie, wyrównywania szans kobiet i mężczyzn;
 9. Propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców.
 10. Wspieranie osób prowadzących działalność rolniczą oraz ich rodzin, mające na celu poprawę warunków ich życia poprzez prowadzenie programów promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, ochronę środowiska oraz wspieranie bezpiecznej i naturalnej produkcji żywności w oparciu o wartości chrześcijańskie.

 

§ 5

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Powołanie i prowadzenie Chrześcijańskiej Akademii Przedsiębiorczości, której misją jest upowszechnienie łączenia wartości i profesjonalnych kompetencji;
 2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, wykładów, konferencji, rekolekcji;
 3. Podejmowanie działań edukacyjnych, oświatowych wspierających rozwój przedsiębiorczości;
 4. Podejmowanie działań oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, doradczych i badawczych;
 5. Organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych);
 6. Wspieranie oraz pomoc przy tworzeniu miejsc pracy będących środowiskiem sprzyjającym realizacji powołania człowieka i jego rozwojowi;
 7. Promocję i organizację wolontariatu poprzez skupianie wokół idei Fundacji ludzi zainteresowanych działalnością Fundacji w kraju i za granicą;
 8. Tworzenie programów rozwojowych i formacyjnych, publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek, e-booków, publikacji, itp.;
 9. Prowadzenie tematycznych serwisów, platform, aplikacji i stron internetowych;
 10. Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej w środowisku pracy;
 11. Upowszechnianie i wspieranie idei wolontariatu;
 12. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i prywatnym w zakresie wymienionym w celach Fundacji;
 13. Wspieranie działalności innych osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji;
 14. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych z wszelkich dostępnych i prawnych źródeł;
 15. Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji.

Fundacja nie ma obowiązku realizacji wszystkich celów jednocześnie i w jednakowym zakresie.

 

§ 6

 

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalnością nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. Zakres prowadzonej działalność nieodpłatnej oraz odpłatnej pożytku publicznego reguluje Statut oraz wewnętrzny Regulamin Działania Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego szczególnie w zakresie:
  1. Inicjatyw rozwojowych organizowanych i prowadzonych stacjonarnie oraz poprzez Internet;
  2. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej;
  3. Prowadzenie tematycznych serwisów, platform, aplikacji i stron internetowych;
  4. Organizacja akcji oraz kampanii społecznych;
  5. Prowadzenie badań oraz pozyskiwanie opinii społecznej.
 3. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
  1. Prowadzenia Chrześcijańskiej Akademii Przedsiębiorczości;
  2. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, wykładów, konferencji, rekolekcji;

 

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 7

 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10 000 złotych przyznanej przez Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Cały dochód osiągany przez Fundację przeznaczany jest na realizację jej celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 8

 

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 
 1. darowizn, spadków, zapisów, sponsorów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek, imprez, akcji publicznych,
 4. majątku Fundacji,
 5. odsetek i lokat bankowych,
 6. odliczeń podatkowych,
 7. odpłatnej działalności statutowej Fundacji,
 8. wyszczególnionej w statucie działalności gospodarczej.

 2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeśli       ofiarodawcy nie postanowili inaczej, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

 

Działalność gospodarcza

 

§ 9

 

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
  1. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  2. Reklama;
  3. Sprzedaż materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek, e-booków, filmów, muzyki i publikacji;
  4. Sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, dewocjonaliów i innych artykułów użytku codziennego
 3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji.

 

§  10

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§  11

 

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej "osobami bliskimi").
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV.

Władze Fundacji

 

§ 12

 

Organy Fundacji stanowią:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

 

Zarząd Fundacji

 

§  13

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa i powołany jest na czas nieokreślony.
 2. Fundatorzy wchodzą w skład pierwszego Zarządu i wybierają między sobą Prezesa Zarządu.
 3. Fundatorzy mogą wejść w skład Zarządu Fundacji jeśli nie są członkiem Rady Fundacji.
 4. Fundatorzy powołują i odwołują Prezesa i członków Zarządu.
 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,                                                                                                b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,                                                                                                                                                                            c) śmierci członka Zarządu                                                                                                                                                d) odwołania członka Zarządu przez Fundatorów w razie:                                                                                                    I. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,                  II. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,                                III. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,                                                                                                      IV. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 

§  14

 

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
 4. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. realizacja celów statutowych,
 7. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 8. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 9. sprawowanie bieżącego i ogólnego zarządu nad majątkiem Fundacji,
 10. wydawanie zarządzeń lub uchwalanie regulaminów w sprawach wewnętrznych Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji,
 11. powoływanie i odwoływanie osób zajmujących kierownicze stanowiska,
 12. ustalanie zasad zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników
 13. przedstawianie okresowych i wieloletnich planów działania Radzie Fundacji,
 14. tworzenie i znoszenie oddziałów, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji za zgodą Rady Fundacji,
 15. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 16. występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o zatwierdzenie uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.
 17. występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o zatwierdzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji.

 

§ 15

 

 1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu
 6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 

§ 16

 

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Fundacji, reprezentuje Fundację na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

  

 

Rada Fundacji

 

§ 17

 

 1. Rada jest organem Fundacji powołanym do sprawowania kontroli nad jej działalnością oraz ma charakter opiniujący prace Fundacji.
 2. Rada składa się z 2 do 5 członków. Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy na czteroletnią kadencję,
 3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
 5. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
 6. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
 7. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach Rady Fundacji za zgodą Przewodniczącego Rady mogą uczestniczyć Fundatorzy, Zarząd Fundacji, a także inne zaproszone osoby.
 8. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego roz­łożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 9. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:                                                                                                                       a). złożenia pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego Rady                                                                                           b). utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,                                                                                                                                                                         c). śmierci członka,                                                                                                                                                             d). odwołania członka Rady przez Przewodniczącego Rady w razie:                                                                                    I. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,                  II. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji, I                              II. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,                                                                                                            IV. istotnego naruszenia postanowień Statutu.                                                                                                          10. Uzupełnienie składu Rady może nastąpić w drodze kooptacji. Kadencja nowo powołanego członka Rady upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady.

 

 

§ 18

 

 1. Członkowie Rady nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji albo mieć stosunek pracy z Fundacją.
 2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. W takiej sytuacji Zarząd powołuje nowego członka Rady na ten czas.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

 

§ 19

 

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. Zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności.
 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 3. Nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji
 4. Wyrażanie opinii w sprawach działalności Fundacji.
 5. Zatwierdzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji
 6. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 7. W razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności oraz oceny działalności Zarządu Fundatorom.

 

§ 20

 

Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 3. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 4. Zatwierdzenia uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.

 

 

Rozdział V

Zmiana Statutu

 

§ 21

 

 1. Zmian Statutu mogą dokonać wyłącznie Fundatorzy. W razie śmierci jednego z Fundatorów, pozostali Fundatorzy mogą samodzielnie dokonywać zmian statutu Fundacji.
 2. W razie śmierci wszystkich Fundatorów, zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć istotnych celów Fundacji. Za istotne cele Fundacji uznaje się cele opisane w par 4 pkt. 1 oraz pkt. 2 niniejszego Statutu.

 

 

Rozdział VI

 Postanowienia końcowe

 

§ 22

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji po zatwierdzeniu uchwały przez Radę.

 

 

§ 23

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie:                                                                                                                                     a) osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,                                                                                                     b) w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Radę Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. Rozwoju.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 

 

DZIĘKUJEMY!

Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne!

BNP PARIBAS 80 1600 1417 1867 9252 1000 0001

Dołącz do APTISSIMI!

Bądź z nami na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter.

.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

kontakt@aptissimi.pl

602 206 524

Adres biura:
Ul. Plantowa 5,
05-830 Nadarzyn

APTISSIMI
Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP: 9512508373
Regon: 387261640
KRS: 0000863233

Siedziba:
ul. Szolc-Rogozińskiego 19/81,
02-777 Warszawa